0 (212) 465 10 00

Tübitak SADE ?a?r?s?
AR-GE Ve ?novasyon Destek
Y?netim ??aretleri Dan??manl?k ve Mü?avirlik A.?.
?LKEM?Z

K?RESEL TEDAR?K Z?NC?R? YETK?NL?K PROJELER?

Küresel ?l?ekli firmalar, maliyetlerini minimize etmek ad?na, üretim lokasyonlar?na uygun olarak dünyan?n farkl? b?lgelerinde faaliyet g?steren tedarik?iler ile ?al??maktad?r. Bu firmalar, tedarik?ilerini se?erken mevcut veya kendi olu?turduklar? kalite sistemlerine uygun ?ekilde üretim yapt?klar?na emin olmak ister. Tüm dünyada ge?erlili?i olan kalite belgelerine ek olarak kendi denetim mekanizmalar?n? ?al??t?rarak firmalar?n altyap?lar?n?n ve ?al??ma ?ekillerinin uygunlu?unu kontrol ederler. Ayr?ca, herhangi bir ürün grubunda tedarik?i listesine alacaklar? firmalar?, me?akkatli bir numune onay sürecine sokarlar.?zellikle, küresel ?l?ekli otomotiv firmalar?na tedarik?i olmak, di?er anlamda küresel tedarik zincirine kat?lmak, uzun u?ra?lar ve altyap? harcamalar? gerektirmektedir. Büyük ?l?ekli firmalar, bu tür faaliyetleri ger?ekle?tirebilecek altyap?ya ve insan kayna??na sahiptirler. Buna kar??n, KOB?’lerin büyük ?o?unlu?unun bu tür istekleri tam olarak kar??layacak altyap?s? ve mali yeterlili?i bulunmamaktad?r.
 
Ticaret Bakanl???’n?n yürüttü?ü Turquality program?; i?letmelerin global düzeyde marka bilinirli?ini ve bununla beraber ihracat rakamlar?n? artt?rmalar? amac?yla verilen geni? kapsaml? bir destektir. Bu kapsamdan genel olarak son kullan?c?ya hitap eden ürün imal eden firmalar faydalanmaktad?r. Buna kar??n, ara mamül imal eden firmalar?n ihracat faaliyetlerini destekleyebilecek bu kapsamda bir destek program? bulunmamaktayd?. 2016 y?l?nda, TicaretBakanl???’n?n “Pazara Giri? Belgeleri” destekleri alt?nda “Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri” ad?nda yeni bir program a??lm??t?r. Program?n amac?; yurt i?inde yerle?ik firmalar?n, ciro ve marka bilinirli?i yüksek, küresel ?l?ekteki firmalar?n (FORTUNE 500 deki firmalar) tedarik?i listelerine girebilmeleri ad?na ihtiya? duyduklar?; seri üretime y?nelik olmayan alet/te?hizat, yaz?l?m, ofis/depo, e?itim/seyahat/dan??manl?k, sertifikasyon ?al??malar?n? desteklemek olarak belirtilebilir.
 
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Program? Kimler ??in?
 
?ncelikli olarak, s?z konusu deste?in genel bir altyap? iyile?tirmesine y?nelik de?ildir. Programdan faydalanman?n ?n ?art?; marka bilinirli?i ve ciro gibi unsurlar itibariyle sekt?ründe küresel ?l?e?e haiz yurt d???ndaki firmalara ilk defa bir ürün grubu ihracat? ger?ekle?tirmek. Buna ek olarak, hali haz?rda ihracat yap?lan küresel ?l?ekli bir firmaya farkl? bir ürün grubu tedarik etme potansiyeli olan firmalar da bu programa ba?vurabilir. Bu kapsamda, küresel ?l?ekli firman?n tedarik?i firma ile herhangi bir ürün grubunun numune süre?lerine ba?lamak üzere ileti?ime ge?mi? olmas? gerekmektedir. Tedarik?i firma, küresel ?l?ekli firmaya, proje kapsam?nda belirtilen ürün ile ilgili fatura kesmemi? olmal?d?r. Farkl? ürün grubu ihra? edebilmek i?in ba?vuran firmalar?n ise, yeni ürün grubu ile ilgili fatura kesmedi?ini/sat?? ger?ekle?tirmedi?ini kan?tlamas? gerekmektedir.
 
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri Kapsam?nda Destek Miktar? ve Desteklenecek Kalemler Nelerdir?
 
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsam?nda destek oran? %50 ve sa?lanacak maksimum destek 1 Milyon USD olarak belirlenmi?tir. Maksimum proje süresi ise 2 senedir.
 
Proje program? kapsam?nda desteklenecek giderler a?a??da listelenmi?tir;
 
Alet/Te?hizat: Bu destek kalemi kapsam?nda seri imalata y?nelik olmayan, numune haz?rlama ve test süre?lerinde firmalar?n ihtiya? duydu?u te?hizatlar ve test cihazlar? de?erlendirilebilir. Bu gider kalemi i?in herhangi bir üst limit bulunmamaktad?r.
 
Yaz?l?m: Küresel firma taleplerini kar??lamak ad?na yap?lacak ?al??malarda ihtiya? duyulacak yeni yaz?l?m tedari?i veya mevcut yaz?l?mlar?n güncellenmesi bu destek kapsam?nda ger?ekle?tirilebilir. Bu gider kalemi i?in herhangi bir üst limit bulunmamaktad?r.
 
E?itim, Dan??manl?k ve Mü?teri Ziyaretleri: Küresel firman?n taleplerini kar??layabilmek ad?na al?nmas? planlanan e?itim ve dan??manl?k faaliyetleri ile küresel firmaya yap?lan ziyaretler desteklenmektedir. Küresel firma yetkililerinin tedarik?i firmaya yapaca?? ziyaretler de bu kapsamda desteklenmektedir. Deste?in üst limiti 100.000 USD olarak belirlenmi?tir.
 
Sertifikasyon, Test/Analiz, ?rün Do?rulama: Tedarik?i firmalar?n, numune süre?lerinde ihtiya? duyduklar? test/analiz ve ürün do?rulama faaliyetleri ile ürün veya sistem sertifikasyon süre?leri bu destek kapsam?nda de?erlendirilebilir. Bu gider kalemi i?in herhangi bir üst limit bulunmamaktad?r.
 
Destek kalemlerinden anla??laca?? üzere Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri, seri imalat süre?lerinin iyile?tirilmesinden ziyade firman?n ürün geli?tirme ve test altyap?s?n?n iyile?tirilmesine y?nelik destek vermektedir. Buna kar??n; e?itim, dan??manl?k, yaz?l?m ve sertifikasyon desteklerinden faydalan?larak, firman?n di?er süre?lerinin iyile?tirilmesi ad?na ?nemli bir deste?e eri?ilmesi mümkündür. S?z konusu iyile?tirmenin, yeni küresel firmalar ile ?al??ma konusunda ?nemli katk? sa?layaca?? da a?ikard?r.
 
Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri’nin De?erlendirme Kriterleri Nelerdir?
 
Tekrar belirtmek gerekirse; programa ba?vurmak i?in ?n ?art küresel ?l?ekli firmalar ile hali haz?rda ?al???yor olmak veya ilk temas? ba?latmak olarak belirtilebilir. Bu kapsamda, tedarik?isi olunacak firman?n küresel ?l?ekli olup olmad???n?n belirlenmesi gerekmektedir. Bununla ilgili olarak bakanl???n yay?nlad??? herhangi bir liste olmamakla beraber, ?ncelikli olarak firmalar?n güncel veya ge?mi? Fortune 500 listelerinde olup olmad??? incelenebilir. Bu listede yer alan firmalara tedarik?i olunmas? gündemde ise ba?vuru ?n ?art? ile ilgili bir endi?e ta??nmamas? gerekmektedir. Bu listede olmayan firmalar i?inse global ?l?ekte marka bilinirli?i ve ciro büyüklü?ü dikkate al?nmal?d?r. B2C ?al??mayan ama B2B olarak sekt?rün ?nde gelen firmalar?n?n da bu kategoriye girebilece?ini belirtmekte fayda var. ?n ba?vuru ?art? olan uygun küresel ?l?ekli firma i?in bir ürün grubunda tedarik?i olma sürecine girilmesinin yan?nda a?a??daki kriterler de s?z konusu proje program?ndan faydalan?lmas? i?in de?erlendirme kriterlerini olu?turmaktad?r.
 
Bilgi Sistemleri Y?netimi: Firman?n, bilgi teknolojileri konusundaki altyap?s? ve yetkinli?i, kurulu? i?i süre?lerin hangilerinin yaz?l?m altyap?lar? ile takip edilip yürütüldü?üne dair de?erlendirme yap?lmaktad?r. Mevcut yap?, proje konusuyla uyumlu olmak ?art?yla proje kapsam?nda iyile?tirilebilir.
 
Finansal Performans: Firman?n mali yap?s?n?n, proje giderlerinin kendine dü?en pay?n?n sa?lanmas? i?in yeterlili?i ve firman?n di?er süre?lerini y?netecek mali güce sahip olup olmad???na dair de?erlendirme yap?lmaktad?r.
 
Mevcut ?retim Yetkinli?i ve ?rün Geli?tirme Potansiyeli: Firman?n, küresel ?l?ekli firman?n üretim ihtiya?lar?n? kar??lama yetkinli?i ile yeni ürün geli?tirme kabiliyeti sorgulanmaktad?r. Burada, üretim altyap?s?n?n geli?tirilmesine y?nelik alet/te?hizatlar desteklenmemekle beraber numune haz?rlama altyap?s?n?n geli?tirilmesi i?in alet/te?hizat sat?n al?m? proje kapsam?nda ger?ekle?tirilebilir.
 
Organizasyon Yap?s? ve ?nsan Kaynaklar?: Tedarik?i firman?n organizasyon yap?s?, kurumsalla?ma düzeyi ile operasyonlar? yürütecek olan insan kaynaklar?n?n yetkinli?i incelenmektedir. Bu kapsamda personel istihdam? desteklenmemekle beraber, bu konular?n iyile?tirilmesi i?in dan??manl?k ve e?itim hizmetleri proje kapsam?nda desteklenmektedir.
 
Küresel Tedarik Zinciri Proje De?erlendirme ve Yürütme Süre?leri Nas?ld?r?
 
Proje dosyas?, uygulama esaslar?na uygun ?ekilde haz?rland?ktan sonra Ticaret Bakanl???’na KEP yolu ile teslim edilir. Dosya ?n inceleme sürecinden ge?tikten sonra ihtiya? duyuldu?u noktada revizyon talep edilebilir. Revizyon talepleri iki ay i?erisinde tamamlanarak dosya kuruma tekrar sunulmal?d?r. Dosyan?n sunumunu takiben, tedarik?i firmalar yerinde ziyaret edilerek proje ile ilgili de?erlendirmeler yap?l?r. ?retim ve y?netim süre?lerinin ayr? lokasyonlarda oldu?u durumlarda her iki tesis de ziyaret edilir. Ziyaretler sonras? haz?rlanacak raporlar do?rultusunda komisyon toplanarak karar al?n?r. Projenin kabul edilmesi durumunda 6 ayl?k süre?lerde faaliyetlerin ger?ekle?ip ger?ekle?medi?ine dair inceleme yap?larak izleme süre?leri yürütülür.

Referanslar?m?zdan ?rnekler

  • y?netim i?aretleri

  • y?netim i?aretleri

  • y?netim i?aretleri

  • y?netim i?aretleri

春满楼,苏沫沫厉司夜免费,苏沫龙泽焕全文免费阅读
homeaboutnewsPartnerscontact
重生嫡女谋嫁笔趣阁神医嫡女杨十六微凉嫡女策 豆瓣重生侯门嫡女如珠如宝txt下载宅斗不息 重生嫡女种田
重生嫡女 王爷 请家法 小说免费阅读娇宠国公府嫡女重生毒女深闺嫡小姐医女嫡妃百度云下载百度云嫡女重生之嫡女心计txt下载